Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НA ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

АНЕКС КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НA ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВМГ „СВ.Н.ЧУДОТВОРЕЦ“

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ  И МЕРКИ НА УЧЕНИЦИТЕОТ ВМГ „СВ.Н.ЧУДОТВОРЕЦ“

ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВМГ „СВ.Н.ЧУДОТВОРЕЦ“

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ПРАВИЛАЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ГОДИШЕН ПЛАН НА ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ ”СВ.Н.ЧУДОТВОРЕЦ” ЗА УЧЕБНАТА  2023/2024 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯНА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА  ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2028

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРАЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕНА КОМИСИЯТА ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗПУО

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР