Начало

СЪОБЩЕНИЕ: Подаване  на  документи за кандидатстване за стипендии от учениците след завършено основно образование – първи срок на учебната 2020/2021г.

Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си в канцеларията на гимназията, в срок до 21.10.2020 г. Заявления-декларация се получават от кабинет 318.

Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. Повтарят учебната година, независимо от тяхното социално положение, с изключение на повтарящи поради болест;

2. Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет по чл. 206, ал. 3 от ЗПУO, за срока на санкцията.

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ


Откриването на учебната година ще се състои на 15.ІХ.2020г.:

       VІІІ клас – от 9,00 часа в двора на ВМГ „Св. Н. Чудотворец“;

       ІХ и Х – от 10,30 часа в класните стаи;

       ХІ и ХІІ клас – от 11,00 часа в класните стаи.

График за провеждане на родителски срещи:

      VІІІ клас – 17.09.2020г. – 18,00 часа;

Родителските срещи за учениците от 9, 10, 11 и 12 клас ще се проведат онлайн.       


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА  СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Изграждане на нов иновативен образователен център във Варненска морска гимназия

Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ е единственото училище от Варненска област, което ще получи финансиране в първата по рода си национална програма за изграждане на STEM среда в категорията за училища с 300 и повече ученици. Морската гимназия ще получи 300 000 лева за изграждане на иновативен образователен център. Той ще предостави нови възможности за интегриране на иновации, ще осигури практическо измерение на учебната програма и ще подкрепи проектно-базираното обучение.

„Центърът ще осигури обучение по морските специалности в среда с виртуална и добавена реалност (AR/VR). Това ще позволи на обучаемите възможност, например, да наблюдават функционирането на даден машинен елемент в 3D среда. Обучението в среда с добавена реалност, което ще се осъществява след изграждане на центъра, е приложимо за всички специалности, по които готвим кадри за морската индустрия.

Иновативният център ще се изгради в три помещения в Морската гимназия, в които ще бъдат обособени и нови кабинети по информационни технологии, програмиране и образователна роботика.

Тазгодишният прием в нашата гимназия, която е   най-голямото средно училище за подготовка на морски кадри в страната протича при огромен интерес от учениците. Още на първия етап за класиране и записване, при много високо балообразуване за прием, са запълнени местата в защитените от държавата специалности – „Корабоводене – морско“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораби“, както и в специалността с очакван недостиг на пазара на труда – „Експлоатация на пристанищата и флота“, и специалност „Компютърна техника и технологии“.


Незаети места след трети етап на класиране за прием след завършено основно образование

ДНЕВНА ФОРМА  НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

Незаети места

Електротехник

Електрообзавеждане на кораби

Защитена от държавата специалност

8

Корабен техник

Корабни машини и механизми

Защитена от държавата специалност

6

Корабоводител

Корабоводене – морско

Защитена от държавата специалност

0

Организатор по   експлоатацияна пристанищата и флота  

Експлоатация на пристанищата и флота

Специалност с очакван недостиг на пазара на труда

7

Корабостроителен техник

Корабостроене

Специалност с очакван недостиг на пазара на труда

13

Корабен монтьор

Ремонт на кораби

Специалност с очакван недостиг на пазара на труда

13

Техник на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

1

 

Срокове за подаване на заявления за класиране и записване на ученици

Етап

Подаване на заявления

Обявяване на списъци с класираните ученици

Записване на приетите ученици

Обявяване на записаните и броя на незаетите места

Първи

4.8 и 5.8.2020г.

6.8.2020г.

7.8.2020г.

7.8.2020г.

Втори

от 10.8.2020г.

до 4.9.2020г.

8.9.2020г

9.9.2020г

10.9.2020г.

 

Необходими документи

- заявление по образец до директора за участие в класирането с подредени желания;

- оригинал на свидетелството за завършено основно образование;

- оригинал на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

- оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. Учениците, които кандидатстват за специалностите Корабоводене – морско и Електрообзавеждане на кораби трябва да имат в медицинското свидетелство заключение за  нормално цветоусещане, съгласно Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

Работно време на комисията - от 07,30 до 16,00 часа.


ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ В VІІІ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1.     Семействата, чиито деца ще са в VІІІ клас  през учебната 2020/2021 година могат да кандидатстват за еднократна помощ от 250 лева. Заявлението декларация за отпускане на помощта с необходимите към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

2.     Учениците имат право да получават следните видове стипендии:

-        За постигнати образователни резултати за ученици с успех от 5,50 до 6,00 за предходната учебна година;

-        За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на ученици с успех от 4,50 до 5,49 за предходната учебна година и с доход на член на семейството до 610,00 лева за периода от месец април 2020г. до месец септември 2020г.

-        За ученици без родители или с един родител;

-        За ученици, които са приети в VІІІ клас по защитени от държавата специалности или специалности, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и които имат успех от предходната учебна година, не по-малко от добър 3,50 и не са допуснали повече от 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.

3.     Всички ученици, които отговарят на условията за получаване на стипендия да представят банкова сметка за превод на стипендията.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М.АВГУСТ 2020 ГОД. УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 Г. ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  ПРЕЗ  2019/2020 ГОДИНА


ЗАПОЧНА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА НА 11А КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ КОРАБОВОДЕНЕ-МОРСКО ОТ ВАРНЕНСКАТА МОРСКА ГИМНАЗИЯ НА НИК „АКАДЕМИК“
Започнаха летните практики във Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“. След либерализирането на правилата стана възможно и провеждането на практиката при спазване на определени условия, за което бяха издадени необходимите заповеди. Особено стриктни са членовете на екипажа на НИК „Академик“ с капитан Мариан Чолаков. Въпреки нестандартната обстановка, на кораба са осигурени всички безопасни условия за работа на учениците. Разделени на групи, те задълбочено изучават изискванията за носенето на ходова вахта, работата с електронна карта и изискванията към изработването на предварителен план за прехода. Не на последно място изучават изискванията по конвенцията МАРПОЛ.
Носенето на различните дежурства играе важна роля в подготовката на бъдещите моряци. Учениците се включват активно в някои от общите мероприятия на екипажа. Ежедневният инструктаж по мерките за безопасност осигурява качественото провеждане на практиката... Е, не всичко преминава така гладко. Повишаването на тон или по-остри бележки са част от работата в реални условия. По-важното е, че така се готвят бъдещите моряци.


СЪОБЩЕНИЕ: График  за провеждане на изпити редовна сесия - м.юни 2020 година за ученици квалификационен курс – самостоятелна форма на обучение

Учениците се допускат в сградата на гимназията само с лични предпазни средства.


СЪОБЩЕНИЕ: Изпитите за ученици , записани в самостоятелна  форма на обучение за учебната 2019/2020 година започват от 29.05.2020год.

Учениците се допускат в сградата на гимназията само с лични предпазни средства – маска за лице и представена декларация, подписана от родител.

ГРАФИК редовна сесия-м. юни за ученици, записани в самостоятелна форма на обучение  през  2019/2020 година


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ХІІ КЛАС ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Учениците се допускат в сградата на гимназията само с лични предпазни средства – маска за лице и представена декларация, подписана от родител.

Образец на декларация


ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Учебните занятия започват в  9:00 часа и следват седмичното разписание при следния график:

График на онлайн дейностите:

1. час 9:00  –  9:30

2. час 9:40  –  10:10

3. час10:20 –  10:50

4. час 11:10 – 11:40

5. час 11:50 – 12:20

6. час 12:30 – 13:00

7. час 13:10 – 13:40

14:00 – 15:00 – консултации и занимания по пропуснатите в определеното време часове

Всеки ученик в делничните дни трябва редовно да следи през профила си съобщенията в Shkolo, както и другите канали за комуникация, установени с различните учители в посоченото време.


ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И КОНСУЛТИРАНЕ В ПЕРИОДА ОТ 13 ДО 16 АПРИЛ 2020Г.


Контакти за връзка на родителите с ръководството на училището

Директор: 0886900856

Заместник директор по учебната дейност: 0886900857 или 0884501571

Заместник директор по учебно-производсвената дейност: 0879442443

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.


За учениците от Х клас

Във връзка с организацията на националното външно оценяване в края на Х клас, ви уведомявам, че срока за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и/или оценяване на дигиталните компетентности е от 6 до 10 април 2020г. на електронната поща на училището – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Заявление от ученик за НВО ЧЕ 10-1.docx

Заявление от ученик за НВО ЧЕ 10-1.pdf

Заявление от ученик за НВО ИТ 10.docx

Заявление от ученик за НВО ИТ 10.pdf


НОВО СЪОБЩЕНИЕ: Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.


Уважаеми колеги, ученици и родители,

На 13 март 2020 година Народното събрание обяви извънредно положение в страната и всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Във връзка с повишаване заболяемостта от COVID-19,обръщам внимание да се спазват всички дадени препоръки от Министерството на здравеопазването и предприетите мерки от правителството на    Република България.

           Не се събирайте в домовете си, по градинки и паркове. Спазвайте определената дистанция при разговор с други хора.

С провеждащото се в момента дистационно обучение сте повече време пред  компютъра, лаптопа, телефона. Затова освен добрата хигиена, която трябва да се спазва, необходимо е  по-често да почиствате  своите електронни устройства.

Единственото което се иска от вас е хигиена и самодисциплина. Характерното за този вирус е, че може да сте преносители. Може да не се разболеете, дори може да не разберете, че го носите , но да го предадете на други, които сте в контакт. За това стойте си вкъщи. Всичко може да почака. След всяка буря идва слънце, ще видите, че и на море ще ходим след няколко месеца.

Уважаеми родители, следете дали вашите деца спазват препоръчаните указания за предпазване от заболяване!

Нека всички заедно бъдем дисциплинирани, за да се върнем по–скоро в класните стаи!

Пазете се и останете в къщи!

Останете си в къщи - Презентация, Останете си в къщи - PDF, Ивънреден инструктаж


УКАЗАНИЯ: АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА OFFICE365 И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS ОТ УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ

Указания за работа в MICRSOFT TEAMS за учители

Указания за работа в MICRSOFT TEAMS за ученици


Преустановяват се учебните занятия във връзка със заповед на министъра на здравеопазването.

Във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г., се преустановяват учебните занятия и всякакви форми на присъствени занимания с ученици.

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка с въведените противоепидемични мерки в Република България, от понеделник 16 март 2020 г. задължително се въвежда форма за обучение на учениците в електронна среда – „SHKOLO.BG”.

Във Варненска морскга гимназия „Св. Н. Чудотворец“ организацията на обучението ще бъде следната:

Учители и ученици не присъстват в училище.

Класните ръководители уведомяват учениците си, че всеки трябва да бъде регистриран и да има активен профил в shkolo.bg, с цел да се осигури възможност за дистанционно обучение.

Провеждането на обучението става по график, съвпадащ със седмичното разписание.

Разписание на учебните часове от 16 март 2020г.

1.час

09.00 – 09.30

2.час

09.40 – 10.10

3. час

10.20 – 10.50

4. час

11.10 – 11.40

5. час

11.50 – 12.20

6. час

12.30 – 13.00

7. час

13.10 – 13.40

От 14,00 до 15,00 часа - консултации и занимания по пропуснатите в определеното време часове.

Учениците влизат в Школо през профила си в началото на всеки учебен час.

Учениците получават указания online за работа от учителите си по съответния предмет.

През модулите Съобщения, Материали и Тестове учениците получават съответната задача за часа – прикачен ресурс, линк към видео, тест, линк към видео връзка на живо, проектна работа и др., в зависимост от вида на урока и потребностите на задачите, които трябва да бъдат изпълнени. Учениците може да получават упражнения, тестове, задачи, презентации и др.

В рамките на часа се поставят задачи за самостоятелна работа, които да бъдат изпълнени – учениците да напишат, заснемат, гледат,  прочетат, изпратят задача, упражнение, да направят тест. Начинът и срокът на изпращане на изпълнените задачи се определят от учителя.

При получаване на домашна работа, начинът за изпълнение и предаване се определят от учителя.

Учениците могат да използват безплатните електронни учебници, както и платформата Уча се.

Всички учители, ученици и служители да следят сайта на гимназията и електронните си пощи за актуална информация и указания.

Уважаеми родители, днес повече от всякога се нуждаем от Вашето съдействие. Налага се да упражните контрол по отношение на дигиталната подготовка на своите деца, да контролирате свободното време и контактите им. Мотивирайте децата си да поддържат обучителната си активност, за да не се допусне спад в нивото на усвояване на учебния материал. Следете за изпълнението на дистанционно поставените задачи и за спазване на указанията на всеки учител.

ВИОЛЕТА ШИШКОВА

Директор

ВМГ „Св. Н. Чудотворец”


СЪОБЩЕНИЯ: 15 март 2020 година

1. Учениците от 12 клас в срок до 20 март 2020г. трябва да подадат заявление за допускане до ДЗИ и държавни изпити по теория и практика на професията. Това може да стане само на електронната поща на гимназията – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Срокът е окончателен за сесия май 2020г. Неподаването на заявление прави невъзможно явяването на изпитите.

Заявление за допускане до ДЗИ

Заявление за допускане до изпит за придобиване на СПК

2. Изпити с ученици в самостоятелна форма и приравнителни изпити ще се проведат по график, който ще бъде изготвен след възстановяване на учебните занятия.

3. В сградата на училището и учебната работилница няма да бъдат допускани ученици, родители  и външни посетители.  Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др.  В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, след като дежурният служител на входа получи потвърждение по телефон от директора на училището.

4. Информирам ви, че можете да ползвате безплатно електронните ресурси:

-        издателство „Просвета“ на адрес: www.e-prosveta.bg

-        издателство „Клет“ на адрес: www.klett.bg

-        Уча се: www.ucha.se


Министерство на образованието и науката


Важно – 12 и 13 март 2020 г. са обявени за неучебни дни

Със заповед на Кмета на Община Варна дните 12.03. и 13.03.2020 г. включително са обявени за неучебни дни на основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020г. на Министър-председателя на Република България и докладна записка № РД20005237ВН/11.03.2020г. от директора на дирекция „Образование и младежки дейности“.

Всички учители са в отпуск.


Във връзка със Заповед № РД-01-114/05.03.2020 на министъра на здравеопазването за обявяване на грипна епидемия на територията на Република България от 06.03.2020 до 11.03.2020г. включително ще бъдат отменени учебните занятия във ВМГ.


Събрание за избор на членове на Обществения съвет

На 28.11.2019 г. ( четвъртък) от 17:30 ч. в учителската стая на гимназията ще се проведе събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ при следния дневен ред:

         1.  Запознаване сдейността на Обществения съвет;

         2.  Избор на членове на Обществения съвет на гимназията;

         3.  Избор на резервни членове на Обществения съвет;

         4.  Текущи въпроси;

На събранието присъстват родителите, избрани на родителскита среща проведена на 19.09.2019 г.


СВОБОДНИ МЕСТА ВЪВ ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ за учебната 2019/2020г.

клас

Специалност

Брой свободни места

1

8

 Корабоводене - морско

6

2

8

 Корабни машини и механизми

15

3

8

 Електрообзавеждане на кораба

4

4

8

 Експлоатация на пристанищата и флота

13

5

8

 Спедиция , транспортна и складова логистика

18

6

9

 Корабоводене - морско

4

7

9

 Корабни машини и механизми

9

8

9

 Електрообзавеждане на кораба

10

9

9

 Експлоатация на пристанищата и флота

14

10

10

 Корабоводене - морско

6

11

10

 Корабни машини и механизми

1

12

10

 Електрообзавеждане на кораба

11

13

10

 Компютърна техника и технологии

3


На 09 и 10 октомври 2019 г. в спортният комплекс на гр. Горна Оряховица се проведе четвъртото поред изложение "Младежко техническо творчество",организираноот инициативен комитет, включващ Фондация „Милен Григоров”, НТС за Великотърновска област и фирми от региона, както и със съдействието на Община Горна Оряховица. В конкурса-изложение участват ученици, студенти и младежи, които работят във фирми, използващи иновативни изделия и технологии. Областите, в които се състезават са: мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика, приложна механика.

Тази година в изложението се включиха264 участника от цяла България, които представиха полезни модели, конструкции, изделия, макети, инструменти, софтуер или машини. Изложението е с международно участие и има конкурсен характер с награден фонд.

Представителите на Варненска морска гимназия„Свети Николай Чудотворец“Недялко Атанасов Желязков от 12Б клас (спец. Корабни машини и механизми) и Олга Сорокина от 11А клас (спец. Корабоводене – морско),с ръководител инж. Елена Поповска спечелиха ТРЕТА награда със своя проект „Система за определяне на съпротивлението на плавателни съдове“.


Учениците от 8 и 9 клас на Варненска морска гимназия  се включиха в откриването на "Европейска нощ на учените" на 26 и 27 септември 2019 г като посетиха изследователски кораб „Академик". Те се потопиха в света на науката по един нестандартен и вълнуващ начин като разгледаха и щандовете на учените от Института по окенология към БАН, които бяха подготвили много интересни демонстрации, игри, томболи и материали от тяхната изследователска дейност и с голямо удоволствие отговаряха на любознателните. Учениците от 9А клас на ВМГ  бяха изключително активни, а преживяването - много приятно.


Варненска морска гимназия се включи и през септемврийската кампания за събиране на капачки във Варна "Аз вярвам и помагам"


За втора година варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ участва в международния литературен фестивал „Варна – Лит“. Тази година в училище гостува графичния дизайнер Катрин Ефтимова. На срещата учениците се запознаха с интересни моменти от творческия и път. Младата дизайнерка демонстрира изработване на графика и запозна учениците с техниката на графитите. На срещата се създадоха условия за разговор между поколенията и насърчаване на творческия потенциал на учениците.


Свидетелство за участие на учениците от 12 клас на ВМГ в кампанията „С ТЕНИСКА НА БАЛА“

Зрелостниците на Варненска морска гимназия подкрепиха кампанията #steniskanabala, която помага на абитуриенти без родители да продължат образованието си. За шеста поредна година благородната инициатива цели да събере средства за младежи в неравностойно положение, като финансира първата им година в университета.

Абитуриентите заявиха и облякоха символа на програмата – тениска на своето изпращане.


На 22 април 2019 година във ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ се проведе Ден на морските професии. Събитието е по повод 70-годишния юбилей на гимназията.

Инициативата има за цел популяризиране на морските професии и в нея се включиха ученици от Варненска търговска гимназия, Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия, Математическа гимназия и Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – Варна.


КРАТКОСРОЧНОТО СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА,  РУМЪНИЯ

В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм+“  екип от учители на ВМГ „Св. Н. Чудотворец“взеха участие в краткосрочното съвместно обучение на персонала  по основна образователна робототехника и мехатроника (20 часа),в рамките на двугодишния проект "FabLab SchoolNet: STEAM образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии" по  ключова дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, което се проведе от 25.03 до 29.03.2019г. oрганизираноот Университета „Dunarea de Jos“ в гр. Галац, Румъния. Участниците в срещата бяха топло посрещнати от домакините иимаха възможност да се запознаят и обменят опит в използването на различни програмни продукти.Курсът за учители имашеза цел да предостави на участниците знания и умения в образователния подход STEAM (науката, технологията, инженерството и математиката), метода на обучение чрез учене и образователна роботика. Обучителните дейности, които се проведоха по време на срещата, бяха свързани с експлоатацията на роботиката в учебния процес и участниците имаха възможността да се запознаят с образователните системи за роботика Lego Mindstorms EV3 и MakeBlock mBot Ranger, които да се използват от учениците по време на изпълнението на програмата. Анализирани бяха теми, свързани с изграждането на роботизирани системи, програмиране, методи на обучение и учебни материали, бяха обменени мнения, опит, оценка и заключения.


На 21.03.2019г. в Електротехническия факултет на Техническия университет – Варна се проведе Националното състезание „Енергетиката и ние “ Варна 2019г. В състезанието взеха участие 95 ученици от цялата страна, които представиха свои разработки в областта на енергетиката и най-важните технологични открития.

Ръководството на гимназията и учителите оценяваме високо усилията на учениците и техните ръководители да отстояват позицията на ВМГ „Св. Н. Чудотворец “ като  водещ образователен център.

В състезанието взеха участие следните ученици:

Име, презиме, фамилия

Клас

Ръководители:

Горчо   Христов   Горчев

11г

 

Румяна Ганчовска

 

Симеон Иванов Желев

11г

Ивана Пламенова   Иванова

12д

Владислав Веселинов Михайлов

12б

 

Анелия Шойлева

Георги Костадинов Костадинов

12б

Мартин Иванов Маринов

10б

Слави БояновТрифонов

12г

 

Георги Михалев

Преслав Радостинов Георгиев

12г

Стефан Йорданов Стефков

12г

Добромир Тодоров Стоянов

12г

Милен Михайлов Савов

12г

Християн Стоянов Николов

12г

Виктор Бисеров Петков

12г

Никола Хари Ованезов

12г

Учениците -  Горчо   Христов   Горчев, Симеон  Иванов Желев  от 11г и Ивана Пламенова   Ивановаот 12д клас се класираха на трето място в секция „Кое е най-важното технологично откритие, защо?“

На участниците и техните ръководители бяха връчени награди, грамоти и сертификати  за участие в състезанието.

На родителите на учениците са изпратени благодарствени писма  от директора.


Проект "Научи се да даряваш"


На 9 март 2019 г. в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ Горна Оряховица се проведе Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ – 2019 година. Участваха ученици от 35 училища от цялата страна. Никита Пенева – ученичка от 11а клас и Владислав Михайлов – ученик от 12б клас на Варненска морска гимназия се представиха много добре и получиха дипломи за участието си.


Международен младежки форум в Одрин

С подкрепата и партньорството на Регионален Клъстър „Североизток“ група младши посляници – дванадесетокласници от Варненска морска гимназия заедно с техния старши посланик Таня Крумова взеха участие в обучение по проект “SOCIAL MEDI(A) BUSE”, финансиран по програма „Еразъм+“. Международния младежки фурум се проведе в гр. Одрин, Турция и беше посветен на зависимостта към социалните медии. Младежи от пет страни - България, Испания, Северна Македония, Турция и Украйна дискутираха зависимостите към социалните медии сред младите хора, споделяха и развиваха иновативни социални умения. Българската група в лицето на Валентин Йорданов и Михаил Пашов от 12а, Елица Димитрова и Ивана Иванова  от 12д и Виктор Петков от 12 г,  имаше активни контакти с всички участници в младежката среща. С участниците от Испания се проведе интересен разговор за предстоящите избори за Европейски парламент. Разговорът беше за нагласите на младите испанци за участие в изборите, за възможностите, които имат като млади хора  и за това, че са научили интересни неща от своите български приятели. Българската група коментира и въпроса, че благодарение на Програмата Еразъм +, те са на тази среща и могат да общуват по между си. Групата ни остана много удоволетворена от възможността млади хора от различни страни да се срещнат в неформална обстановка, да формират и развиват различни социални умения, които сполотяват и увличат младите в създаването и реализирането на ползотворни идеи и дела.

Още снимки може да разгледате в нашата Галерия


Научи се да даряваш е проект на Български Дарителски Фонд. Програмата насърчава и развива дарителска култура у децата. Моделът е вдъхновен от американската система Learning to Give и е адаптиран за България за ученици от 1 до 12 клас включително. Основната цел на проекта е развиване на културата и средата за споделяне и даряване, чрез формиране на знания за личностно развитие и емпатия и в частност за дарителството и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи сред учениците. През учебната 2018/2019 година учениците от 11А клас, специалност Корабоводене-морско на Варненска морска гимназия с ръководител г-жа Александрина Георгиева ще работят по програмата „Научи се да даряваш“. Освен работата в клас, децата ще имат срещи с лектори от компании и НПО, както и практически задачи по избрана от тях кауза.


АРХИВ 2018 г.

АРХИВ 2017 г.

АРХИВ 2016 г.

АРХИВ 2015 г.

АРХИВ 2014 г.

АРХИВ 2013 г.

АРХИВ