Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

От месец януари 2023 година ученици от ВМГ „Св. Николай Чудотворец“ се включиха в проект „Ученически практики – 2“, който осигурява допълнителни възможности за достъп на учениците до практическо обучение и подобряване на уменията им за работа в реална работна среда под ръководството на наставник от съответната фирма и на наблюдаващ учител. Така от една страна учениците повишават професионалните си умения, а от друга се засилва партньорството между работодателите и училищата.
В 2 фирми са разпределени 19 ученици от гимназията от 11 клас, като са сформирани 2 групи от специалностите „Корабни машини и механизми“ и „Експлоатация на пристанищата и флота“.

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда, подобряване на съответствието на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

   – Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

   – Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.