Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Условия за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2022/2023 година

1. За постигнати образователни резултати за периода от 01.02.2023 г. до 30.06.2023 г. на ученици  с успех от 5.50 до 6.00 за учебната  2022/2023 г.

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище за периода от 01.02.2023 г. до 30.06.2023 г. наученици с успех от 4.50 до 5.49 за  учебната 2022/2023 г. и с доход на член от семейството до 780,00 лв., за периода от м. август 2022 до м. януари 2023г.

3. За ученици без родители или с един родител, получават стипендии за периода 01.02.2023 г. до 14.09.2023 г.

4. За подпомагане на ученици с трайни увреждания, получават стипендии за периода 01.02.2023 г. до 14.09.2023 г.

5. За  периода от 01.02.2023 г. до 30.06.2023 г. на  ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

Основни критерии:

– успех минимум  3.50 за  учебната 2022/2023 г.

– учениците да не са допуснали над 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.

Забележка: Всички стипендиати да представят банкова сметка за превод на стипендията и Заявление – Декларация.

Срок за подаване на дикументи до 28.02.2023 г.

 

Подаване на документи за кандидатстване за стипендии – втори срок на учебната 2022/2023г.

Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си на класния ръководител, в срок до 28.02.2023 г.

1. Заявления-декларация може да изтеглите от тук ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ и ЗАЯВЛЕНИЕ-ЗАЩИТЕНИ

2. Справка за банкова сметка

Учениците нямат право на стипендия, когато:

– Повтарят учебната година, независимо от тяхното социално положение, с изключение на повтарящи поради болест;

– Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет по чл. 206, ал. 3 от ЗПУO, за срока на санкцията.

Условия за отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2022/2023 година

1. За постигнати образователни резултати за периода от 15.09.2022 г. до 31.01.2023 г. на ученици  с успех от 5.50 до 6.00 за учебната  2021/2022 г.

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище за периода от 15.09.2022 г. до 31.01.2023 г. наученици с успех от 4.50 до 5.49 за  учебната 2021/2022 г. и с доход на член от семейството до 710,00 лв., за периода от м. април 2022 до м. септември 2022г.

3. За ученици без родители или с един родител, получават стипендии за периода 15.09.2022 г. до 31.01.2023 г.

4. За подпомагане на ученици с трайни увреждания, получават стипендии за периода 15.09.2022 г. до 31.01.2023 г.

5. За  периода от 15.09.2022 г. до 31.01.2023 г. на  ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

Основен критерий:

– успех минимум  4.00 за  учебната 2021/2022 г.

– учениците да не са допуснали над 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.