Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Условия за отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2023/2024 година
 1. За постигнати образователни резултати на ученици  с успех от 5.50 до 6.00 за учебната 2022/2023 г.,  получават стипендии за периода 15.09.2023 г. до 31.01.2024 г.
 2. За постигнати образователни резултати на ученици с успех от 5.00 до 5.49 за учебната 2022/2023 г.,  получават стипендии за периода 15.09.2023 г. до 31.01.2024 г.
 3. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище на ученици с успех от 4.50 до 4.99 и с доход на член от семейството до 780,00 лв., за периода от м. април 2023 до м. септември 2023г., получават стипендии за периода 15.09.2023 г. до 31.01.2024 г.
 4. За ученици без родители или с един родител, получават стипендии за периода 15.09.2023 г. до 31.01.2024 г.
 5. За подпомагане на ученици с трайни увреждания, получават стипендии за периода 15.09.2023 г. до 31.01.2024 г.
 6. За периода от 15.09.2023 г. до 31.01.2024 г. на  ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

Основни критерии:

 • успех минимум 4.00 за учебната 2022/2023 г.
 • учениците да не са допуснали над 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.
Стипендии за първи срок на учебната 2023/2024 година
Условия за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2023/2024 година
 1. За постигнати образователни резултати на ученици  с успех от 5.50 до 6.00 за първи срок на учебната 2023/2024 г.,  получават стипендии за периода от 1.02.2024 г. до 30.06.2024 г.
 2. За постигнати образователни резултати на ученици с успех от 5.00 до 5.49 за първи срок на учебната 2023/2024 г.,  получават стипендии за периода 1.02.2024 г. до 30.06.2024 г.
 3. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище на ученици с успех от 4.50 до 4.99 и с доход на член от семейството до 933,00 лв., за периода от м. август 2023 до м. януари 2024 г., получават стипендии за периода от 1.02.2024 г. до 30.06.2024 г.
 4. За ученици без родители или с един родител, получават стипендии за периода от 1.02.2024г. до 14.09.2024 г.
 5. За подпомагане на ученици с трайни увреждания, получават стипендии за периода от 1.02.2024 г. до 14.09.2024  г.
 6. За периода от 1.02.2024 г. до 30.06.2024  г. на  ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

Основни критерии:

 • успех минимум 4.00 за първи срок на учебната 2023/2024 г.
 • учениците да не са допуснали над 5 отсъствия по неуважителни  причини през месеца, за който се полага стипендията.
Стипендии за втори срок на учебната 2023/2024 година