Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Проект №2022-1-BG01-KA122-SCH-000069026 „Иновации в съвременното училище – нови перспективи “
Програма „Еразъм +“, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, 2021-2023

Начало на програмата: 01.12.2022 г.

Край на програмата: 30.11.2023 г.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

Европейският проект „Иновации в съвременното училище – нови перспективи“ ще предостави възможност на участниците да придобият иновативни практически професионални умения в унисон с Европейския план за развитие и залегналите в него приоритети за професионално развитие. По-широкото и ефективно внедряване и използване на нови ИТ инструменти ще позволи на Варненска морска гимназия да осигури качествено и сигурно образование, отговарящо на европейските стандарти. Участниците ще посрещнат предизвикателствата, свързани с модернизацията на образованието и отварянето на гимназията към сътрудничеството с други училища. Проектът ще  подкрепи основните цели на приобщаващото образование и ще подобри мотивацията за учене на учениците.

Чрез изпълнение на проекта целим повишаване на дигиталните компетентности в обучението на участниците в облачната среда и да се покаже на съвременния свят как се достига до реална информация с подходящи инструменти, без „замърсяване“ на информацията в цифровия свят. Използване на проектно-базирано обучение в различни етапи от учебния процес и ще постави ученика в центъра на обучението. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото. Подобряване организацията на учебния процес с използване на интерактивни методи на преподаване. Обогатяване на дигиталното учебното съдържание. Превръщане на учениците в активни участници в процеса на обучението, които работят в екипи, споделят файлове, създават сайтове, блогове и пр. Използване и вграждане на различни интерактивни средства за оценка на знанията. Гъвкаво и динамично планиране и управление на учебния процес чрез създаване на виртуални класни стаи. Чрез реализиране на проекта ще прилагаме нови обучителни методи с европейско измерение.