Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Проект №2022-1-BG01-KA122-SCH-000069026 „Иновации в съвременното училище – нови перспективи “
Програма „Еразъм +“, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, 2021-2023

Начало на програмата: 01.12.2022 г.

Край на програмата: 30.11.2023 г.

Сайт на проекта: „Иновации в съвременното училище – нови перспективи“

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

Европейският проект „Иновации в съвременното училище – нови перспективи“ ще предостави възможност на участниците да придобият иновативни практически професионални умения в унисон с Европейския план за развитие и залегналите в него приоритети за професионално развитие. По-широкото и ефективно внедряване и използване на нови ИТ инструменти ще позволи на Варненска морска гимназия да осигури качествено и сигурно образование, отговарящо на европейските стандарти. Участниците ще посрещнат предизвикателствата, свързани с модернизацията на образованието и отварянето на гимназията към сътрудничеството с други училища. Проектът ще  подкрепи основните цели на приобщаващото образование и ще подобри мотивацията за учене на учениците.

Чрез изпълнение на проекта целим повишаване на дигиталните компетентности в обучението на участниците в облачната среда и да се покаже на съвременния свят как се достига до реална информация с подходящи инструменти, без „замърсяване“ на информацията в цифровия свят. Използване на проектно-базирано обучение в различни етапи от учебния процес и ще постави ученика в центъра на обучението. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото. Подобряване организацията на учебния процес с използване на интерактивни методи на преподаване. Обогатяване на дигиталното учебното съдържание. Превръщане на учениците в активни участници в процеса на обучението, които работят в екипи, споделят файлове, създават сайтове, блогове и пр. Използване и вграждане на различни интерактивни средства за оценка на знанията. Гъвкаво и динамично планиране и управление на учебния процес чрез създаване на виртуални класни стаи. Чрез реализиране на проекта ще прилагаме нови обучителни методи с европейско измерение.

Мобилност: „ IT TRICKS“

от 22.02.2023 до 02.03.2023г. в градовете Порто и Лисабон,  Португалия

Обучителна институция: Cappadocia Education, Турция

Контакт: Ersin Ozseven, eozseven@hotmail.com

Участници: Виолета Шишкова, Александрина Георгиева, Ивилина Кьосева, Десислава Иванова, Анелия Шойлева, Милена Аргирова и Христина Чакърова

Квалификационният курс „ IT TRICKS“ по проект „ Иновации в съвременното училище – нови перспективи“, част от програмата „Еразъм +“, КД1 „Образователна мобилност за граждани”, бе проведен от образователна институция Cappadocia Education. Програмата включваше ежедневни занимания на различни теми и запознаване с културната история на страната.

По време на обучението участвахме в широк спектър от практически дейности, насочени към образование, основано на компетенции, развитие на умения и творчество. Получихме конкретни отговори на много въпроси относно нови методи и техники на преподаване, както и практически идеи, свързани с решаване на проблеми, сътрудничество, комуникация, критично и творческо мислене. Курсът въведе участниците в деликатните въпроси на оценяването и показа доста инструменти, подходящи за оценка на сложни задачи и умения от висок клас. В едноседмичното обучение сред най – практически приложимите теми, които бяха застъпени в работата бяха ключовите компетенции и стиловете учене, сътрудничеството, комуникацията и критичното мислене. Поставянето на ученика в центъра на образователния процес, мотивацията и новите методологии при поставянето на задачи също бяха сред застъпените в квалификационния курс теми.

Проведени дейности:

  • Getting knowledge on methodology of teaching different groups of students by means of various games and creative activities;
  • Getting to know the latest and innovative methods of teaching;
  • Gaining some knowledge how to recognize students educational needs;
  • Enhancing the use of active methods during classes;
  • Raising teachers professional qualifications;
  • Encouraging the participants to use creative methods during classes as well as move beyond some schemes – that aims at building students self-confidence through fun activities;
  • Gaining knowledge how to provide an amusing and challenging respite from any other classroom activity;
  • Learning effective and suitable use of IT during classes;
  • Studying the idea of competition and motivation among students while learning;
  • Sharing good practice.

В резултат от проведеното обучение педагогическите специалисти от ВМГ „Св. Николай Чудотворец“ повишиха своята професионална квалификация като се запознаха с най-новите и иновативни методи на преподаване. Използване на творчески и по-активни методи по време на занятията, с за цел ефективно учене и подходящо използване на ИТ по време на часовете.

Участниците в курса получиха знания и умения за прилагане на нови образователни методи, които подпомагат ефективното прилагане на ИКТ в класната стая за създаване и управление на съдържание в подкрепа на обучението чрез използване на различни инструменти, уеб сайтове и търсачки. Иновациите, свързани с включването на ИКТ инструменти в ежедневното преподаване насърчава ентусиазма, ангажираността и мотивацията на учениците в учебния процес по креативен и съвременен начин, към което се стремят педагогическите специалисти от Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“.

Проекта „Иновации в съвременното училище – нови перспективи“  промени IT средата във Варненска морска гимназия. Оптимално използване на нови и полезни ИТ инструменти и проектно-базирано обучение на различни етапи от учебния процес. Ефективно приобщаване на учениците в обучението, като бъдат насърчавани да използват ресурсите на дигиталните технологии. Повишаване квалификация на участниците, ще обогатим знанията и компетенциите им за ползване на мултимедийни ресурси. Разчупване на стереотипните методи на преподаване и оценяване чрез съвременните технологии. Работа в екип, придобиване на увереност и социални умения от ученици и учители. Развиване на дигиталните форми на обучение, които ще допринесат за дигитална грамотност и по-добра реализация на учениците. Работа чрез проектно-базираното обучение и интегрирани дейности в класната стая ще ангажира учениците да работят по проекти и ще им позволи да развиват креативността си, критичното мислене и повиши професионалните им компетенции.

Освен, че придобиха нови умения, участниците се докоснаха до културата на Португалия. Красив и интересен, гостоприемен и романтичен – Лисабон очарова не само с историческото си наследство, но и с топлата си южняшка атмосфера.

Пълна информация за мобилността може да прочетете на сайта на проекта: „Иновации в съвременното училище – нови перспективи “