Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000015032 „SMART TEACHER – SMART CLASSROOM “
Програма „Еразъм +“, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, 2021-2023

Начало на програмата: 01.11.2021 г.

Край на програмата: 01.05.2023 г.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

С изпълнението на проекта целим повишаване на дигиталните компетентности на участниците в обучението в облачна среда. Използване на проектно-базирано обучение, което ще се прилага на различни етапи от учебния процес и ще постави ученика в центъра на обучението. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото. Подобряване организацията на учебния процес с използване на интерактивни методи на преподаване. Обогатяване на дигиталното учебното съдържание. Превръщане на учениците в активни участници в процеса на обучението, които работят в екипи, споделят файлове, създават сайтове, блогове, влогове и др. Използване и вграждане на различни интерактивни средства за оценка на знанията. Гъвкаво и динамично планиране и управление на учебния процес чрез създаване на виртуални класни стаи. Чрез реализиране на проекта ще прилагаме нови обучителни методи с европейско измерение.

Чрез проекта Smart teacher – smart classroom започват промените в IT средата във Варненска морска гимназия. Оптимално използване на облачните технологии и проектно-базирано обучение на различни етапи от учебния процес. Ефективно приобщаване на учениците в обучението, като бъдат насърчавани да използват ресурсите на облачните технологии. Повишаване квалификация на участниците, като обогатим знанията и компетенциите им за ползване на дигиталните ресурси. Разчупване на стереотипните методи на преподаване и оценяване чрез съвременните технологии. Работата в екип, придобиване на увереност и социални умения от ученици и учители. Развиване на дигиталните форми на обучение, които ще допринесат за дигитална грамотност и по-добра реализация на учениците. Работа чрез проектно-базираното обучение и интегрирани дейности в класната стая ще ангажира учениците да работят по проекти и ще им позволи да развиват креативността си, критичното мислене и повиши професионалните им компетенции.

В рамките на проекта се осъществиха  две едноседмични образователни мобилности. Двата курса включваха в програмата си Зелен ден за опазване на околната среда, устойчиво развитие, разработване на зелени секторни стратегии и методологии, ориентирани към бъдещето учебни програми, отговарящи по-добре на нуждите на хората. След мобилностите всички участници в проекта имат подобрена базова дигитална грамотност. Ценното на нашите обучения беше, че преминалите мобилността учители след това проведоха обучение останалите участници в проекта, които започнаха да работят в група, развивайки умения за колаборация, използвайки различни знания и инструменти в няколко предмета едновременно, за да направят цял проект, обхващащ знания по различни дисциплини. Информационните технологии се превърнаха в помощен инструмент на всеки учител за постигане на образователни цели, а съвременните учениците се чувстват по- пълноценни и уверени в подбора и използването на научна информация.

Компетентностите, знанията и опитът придобити по време мобилностите бяха интегрирани в професионалното развитие на гимназията и създадоха дълготрайни ползи и добавена стойност от реализацията на проекта, като подобриха методите на обучение по теория и практика. Участниците развиха своите персонални компетенции, придобиха увереност, екипност, разшириха социалните си контакти и утвърдиха чувството си за европейско гражданство и европейско самосъзнание. В резултат на от проведените обучения учителите:

–              Повишиха интереса си към информационни технологии в ползването на облачното пространство

–              Познават и използват облачните технологии и възможностите им за приложение в училище.

–              Умеят да работят с облачна документация – индивидуално и в споделен документ или таблица с данни.

–              Използват Google Drive – виртуална памет за съхраняване на информация и усвоиха възможностите за споделяне.

–              Умеят да работят с поща и календар.

–              Имат усвоени умения за създаване на презентации и умения за споделянето им, умения за работа по една споделена презентация от много хора.

–              Внедряване на облачните технологии и използване на STEM-базирано обучение в учебния процес от по-голям брой учители.

–              Обогатяване на професионалните компетентности на учителите, придобиване на практически опит, свързан с използване и прилагане на облачни технологии за съвместна дейност и обучение, работа в екип за избор на онлайн среда за създаване и разработване дизайн за учебен проект.

Качеството на учебния процес в нашето училище се издигна на ново по-високо ниво  в съответствие с Европейските програми и изисквания за качествено образование.

За повече информация посетете сайта на проекта тук, както и фейсбук страницата на проекта