Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Държавен план-прием в 8-ми клас по специалности за учебната 2024-2025 година

График на дейностите за прием на ученици

Записване след първо класиране: 15 – 17 юли 2024 година

Записване след второ класиране: 22 – 24 юли 2024 година

Записване след трето класиране: 31 юли – 1 август 2024 година

Записване след четвърто класиране: 8 – 9 август 2024 година

 

Работно време на комисията по приема: от 9:00 до 17:30 часа

Място на работа на комисията по приема: ВМГ „Св. Николай Чудотворец“

При записване учениците, заедно с родител/настойник или упълномощено от тях с нотариално пълномощно лице предоставят следните документи:

 • Заявление по образец – изтегли: след I-во класиране; след II-во класиране; след III-во класиране
 • Оригинал на свидетелство за основно образование
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни – изтегли
 • Оригинал на медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. За записване в специалност Корабоводене-морско и Електрообзавеждане на кораби в медицинското свидетелство трябва да е отразено и становище за цветоусещане.
 • Характеристика на средата – изтегли

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

    • Удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и удвояване на броя точки от националното външно оценяване по математика;
    • Оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и математика, превърнати по скала в точки.
 • Специалност: Корабоводене – морско
 • Професия: Корабоводител
 • Разширено изучаване на английски език
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение
 • 26 места, 1 паралелка
 • Балообразуване:
 • 2хНВО БЕЛ + 2хНВО Мат + 1х БЕЛ + 1хМ
 • Специалност: Корабни машини и механизми
 • Професия: Корабен техник
 • Разширено изучаване на английски език
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение
 • 26 места, 1 паралелка
 • Балообразуване:
 • 2хНВО БЕЛ + 2хНВО Мат + 1х БЕЛ + 1хМ
 • Специалност: Електрообзавеждане на кораби
 • Професия: Електротехник
 • Разширено изучаване на английски език
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение
 • 26 места, 1 паралелка
 • Балообразуване:
 • 2хНВО БЕЛ + 2хНВО Мат + 1х БЕЛ + 1хМ
 • Специалност: Компютърна техника и технологии
 • Професия: Техник на компютърни системи
 • Разширено изучаване на английски език
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение
 • 26 места, 1 паралелка – ИНОВАТИВНА
 • Балообразуване:
 • 2хНВО БЕЛ + 2хНВО Мат + 1х БЕЛ + 1хМ
 • Специалност: Експлоатация на пристанищата и флота
 • Професия: Организатор по експлоатация на пристанищата и флота
 • Разширено изучаване на английски език
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение
 • 26 места, 1 паралелка
 • Балообразуване:
 • 2хНВО БЕЛ + 2хНВО Мат + 1х БЕЛ + 1хМ
 • Специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика
 • Професия: Спедитор – логистик
 • Разширено изучаване на английски език
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение
 • 13 места, 0,5 паралелка
 • Балообразуване:
 • 2хНВО БЕЛ + 2хНВО Мат + 1х БЕЛ + 1хМ