Период на обучение 5 години

Държавен план-прием в 8. клас по профили и специалности за учебната 2022-2023 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Необходими документи за записване:

 • Оригинал на свидетелството за основно образование (след успешно завършен VII клас)
 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. За записване в специалност Корабоводене-морско и Електрообзавеждане на кораби в медицинското свидетелство трябва да е отразено и становище за цветоусещане.

На място се попълва:

 • Заявление до директора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“
 • Декларация за съгласие за обработване на лични данни на ученика/чката.

Работно време на комисията по приема: от 7:30 до 16:00 часа

Място на работа на комисията по приема: ВМГ „Св. Николай Чудотворец“

Работно време на комисията по приема: от 7:30 до 16:00 часа

Място на работа на комисията по приема: ВМГ „Св. Николай Чудотворец“

Срокове за записване на приетите ученици:

Първи етап на класиране: 13.07. – 15.07.2022 г.

Втори етап на класиране: 21.07. – 22.07.2022 г.

Трети етап на класиране: 01.08. – 02.08.2022 г.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

    • Удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и удвояване на броя точки от националното външно оценяване по математика;
    • Оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и математика, превърнати по скала в точки.

Всички ученици, приети в VІІІ клас по защитени от държавата специалности и по специалности, за които е налице очакван недостиг на пазара на труда, имат право да получават стипендия за обучение.