Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Ръководство

Директор

инж. Виолета Илиева Шишкова

v.shishkova@vmg.bg

Заместник-директор, учебна дейностпо учебна дейност

инж. Александрина Георгиева

a.georgieva@vmg.bg

инж. Десислава Симеонова Иванова

d.ivanova@vmg.bg

Заместник-директор, учебно-производствена дейност

инж. Елица Александрова Фурнаджиева

e.furnadzhieva@vmg.bg

Психолог

Иванна Добрева

i.dobreva@vmg.bg

Педагогически специалисти

Български език и литература 

Антоанета Иванова Пенева

a.peneva@vmg.bg

Татяна Живкова

t.zhivkova@vmg.bg

Радостина Вълева

r.valeva@vmg.bg

Стефка Возница

s.voznitsa@vmg.bg

Иванна Б. Добрева

ivana.b.dobreva@vmg.bg

Чужди езици

Радост Миленкова – Английски език

r.milenkova@vmg.bg

инж. Даниела Демирова – Английски език

d.demirova@vmg.bg

Галина Драгнева – Английски език

g.dragneva@vmg.bg

Дияна Ганева – Английски език

d.ganeva@vmg.bg

Маргарита Недялкова – Английски език

n.nedyalova@vmg.bg

Живко Христов – Английски език

zh.hristov@vmg.bg

Димитрина Неделчева – Английски език

d.nedelcheva@vmg.bg

Христина Чакърова – Руски език

h.chakarova@vmg.bg

Виктория Боброва – Руски език

v.bobrova@vmg.bg

Математика и информационни технологии

Жулиета Стойнева – математика и ИТ

z.stoyneva@vmg.bg

Биляна Железова – математика и ИТ

bilyana.atanasova@vmg.bg

инж. Малина Иванова – математика

malina.ivanova@vmg.bg

Румяна Тодорова – математика и физика

r.todorova@vmg.bg

инж. Георги Георгиев – компютърни науки и ИТ

g.georgiev@vmg.bg

Златинка Вангелова – ръководител на направление ИКТ

z.vangelova@vmg.bg

Ивилина Кьосева – ръководител на направление ИКТ

ivilina_kyoseva@vmg.bg

Дарина Жекова – компютърни науки и ИТ

d.jekova@vmg.bg

Александра Василева – компютърни науки и ИТ

al.vasileva@vmg.bg

Обществени науки и гражданско образование

Таня Стоянова – География и икономика

t.stoyanova@vmg.bg

Наталия Полименова – История и цивилизации

n.polimenova@vmg.bg

Ивелин Маринов – История и цивилизации

i.marinov@vmg.bg

Елица Петкова – География и История и цивилизации

el.petkova@vmg.bg

Айла Садула – Философия

a.sadula@vmg.bg

Природни науки

Марина Барганска – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

m.barganska@vmg.bg

Дияна Руменова Кокорска – Биология и здравно образование

d.kokorska@vmg.bg

Физическо възпитание и спорт

Боян Станев

b.stanev@vmg.bg

Радостин Неделчев

r.nedelchev@vmg.bg

Симеон Симеонов

s.simeonov@vmg.bg

Йорданка Минкова

y.minkova@vmg.bg

Корабни машини и механизми

инж. Анелия Шойлева

a.shoyleva@vmg.bg

инж. Елена Поповска

e.popovska@vmg.bg

инж. Милена Аргирова

m.argirova@vmg.bg

инж. Валентин Добрев

v.dobrev@vmg.bg

инж. Кирил В. Атанасов

k.atanasov@vmg.bg

Корабоводене

инж. Бранимир Тодоров

b.todorov@vmg.bg

инж. Атанас Коларов

a.kolarov@vmg.bg

инж. Петър Петров

p.petrov@vmg.bg

Електрообзавеждане на кораба

инж. Донка Петкова

d.petkova@vmg.bg

инж. Николина Недялова

n.nedyalova@vmg.bg

инж. Юлия Генова

y.genova@vmg.bg

инж. Пламен Милушев

p.milushev@vmg.bg

Експлоатация на пристанищата и флота

Румяна Ганчовска

r.ganchovska@vmg.bg

Славяна Димова

sl.dimova@vmg.bg

Нели Димитрова

n.dimitrova@vmg.bg

Милослава Стефовска

m.stefovska@vmg.bg

 

Администрация

Секретар

тел. 052/370437

info-402183@edu.mon.bg

Главен счетоводител

Златина Георгиева

vmg_zl.georgieva@abv.bg

Библиотекар

Анна Ицова

anna_icova81@abv.bg