Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

От учебната 2018/ 2019 г. Варненска морска гимназия работи по изпълнението на Училищна програма за развитие на дейностите по интереси, разработена въз основа на Постановление № 289 от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС – Наредбата за приобщаващо образование и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Нейната цел е създаване на условия за полезно ангажиране и осмисляне на свободното време, развитие и мотивиране на интереса в областта на STEM и технологиите, превенция на съвременните проблеми, пълноценна социална интеграция, професионална ориентация  и възможности за качествено образование и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик, посредством дейности по интереси; осигуряване на по-привлекателна училищна среда.

Организирането на клубовете по интереси се осъществи чрез проучване на желанията на учениците чрез анкета включваща въпроси за отчитане на индивидуалните потребности, интереси и познавателното равнище.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

  • Развитие на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците
  • Приобщаване на учениците чрез формиране на общности по интереси
  • Превръщане на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Ползите от участието в извънкласните форми и дейностите по интереси са положителните промени и в пряката учебна дейност – мотивация и активност при усвояването на нови знания, формиране на социални умения, развиване на креативността и критическото мислене.

Клубове по интереси 2018/2019 учебна година
Име, презиме, фамилия на ръководителя на дейността по интереси форма Наименование на
формата за дейността по интереси
Тематично направление / област Тематична подобласт
1 Атанас Недков Коларов клуб Спорт Колективни спортове
2 Ивилина Стоянова Кьосева клуб Компютърен клуб Дигитална креативност Дигиталните умения
3 Таня Симеонова Крумова клуб Позитив Гражданско образование Психология на общуването
4 Румяна Иванова Ганчовска клуб Предприемачество във водния транспорт Технологии Предприемачество
5 Марияна Тинчева Щерева клуб Приложна математика Математика Приложна математика
6 Елена Петрова Поповска клуб Приложна механика Технологии Техника и технологии
7 Митко Василев Методиев клуб Спорт Колективни спортове
8 Койчо Белчев Койчев клуб Спортист Спорт Колективни спортове
Клубове по интереси 2019/2020 учебна година

Име, презиме, фамилия на ръководителя на дейността по интереси

форма

Наименование на
формата за дейността по интереси

Тематично направление / област

Тематична подобласт

1

Златинка Георгиева Вангелова

клуб

Компютърен клуб

Дигитална креативност

Дигиталните умения

2

Таня Симеонова Крумова

клуб

Позитив

Гражданско образование

Психология на общуването

3

Румяна Иванова Ганчовска

клуб

Предприемачество

Технологии

Предприемачество

4

Марияна Тинчева Щерева

клуб

Математиката лесна и интересна

Математика

Приложна математика

5

Жулиета Нейчева Стойнева

клуб

Математиката – основа на техническите науки

Математика

Приложна математика

6

Елена Петрова Поповска

клуб

Приложна механика

Технологии

Техника и технологии

7

Добрин Владимиров Ефремов 

клуб

Корабомоделизъм

Технологии

Техника и технологии

8

Боян Йорданов Станев

клуб

Спортист

Спорт

Колективни спортове

Клубове по интереси 2020/2021 учебна година

Име, презиме, фамилия на ръководителя на дейността по интереси

 форма

Наименование на формата за дейността по интереси

Тематично направление / област

Тематична подобласт

1

Георги Михалев Георгиев

клуб

Компютърен клуб

Дигитална креативност

Дигиталните умения

2

Жулиета Нейчева Стойнева

клуб

Математиката лесна и интересна

Математика

Приложна математика

3

Антоанета Иванова Пенева

клуб

Млад библиотекар

Технологии

Езиков свят

4

Таня Симеонова Крумова

клуб

Позитив

Гражданско образование

Психология на общуването

5

Румяна Иванова Ганчовска

клуб

Предприемачество

Технологии

Предприемачество

6

Боян Йорданов Станев

клуб

Спортист

Спорт

Колективни спортове

Клубове по интереси 2021/2022 учебна година

Име, презиме, фамилия на ръководителя на дейността по интереси

форма

Наименование на формата за дейността по интереси

Тематично направление / област

Тематична подобласт

1

Десислава Симеонова Иванова

клуб

Знам и мога

Технологии

Предприемачество

2

Георги Михалев Георгиев

клуб

Компютърен клуб

Дигитална креативност

Дигиталните умения

3

Радостина Димитрова Вълева

клуб

Любители на книгата

Технологии

Езиков свят

4

Марияна Тинчева Русева

клуб

Математиката лесна и интересна

Математика

Приложна математика

5

Антоанета Иванова Пенева

клуб

Миротворци

Гражданско образование

Психология на общуването

6

Таня Симеонова Крумова

клуб

Позитив

Гражданско образование

Психология на общуването

7

Румяна Иванова Ганчовска

клуб

Предприемачество

Технологии

Предприемачество

8

Иванна Георгиева Добрева

клуб

Сръчковци

Изкуства и култура

Приложни изкуства

9

Донка Стефанова Петкова

клуб

Творчество, креативност, знание и сила           (ТКЗС)

Технологии

Техника и технологии

10

Анелия Александрова Шойлева

клуб

Чертай и твори

Технологии

Техника и технологии

Клубове по интереси 2022/2023 учебна година

Име, презиме, фамилия на ръководителя на дейността по интереси

 форма

Наименование на формата за дейността по интереси

Тематично направление / област

Тематична подобласт

1

Дияна Стефанова Ганева

клуб

Английски – забавен и полезен

Технологии

Езиков свят

2

Татяна Панайотова Живкова

клуб

Българският език е лесен

Технологии

Езиков свят

3

Десислава Симеонова Иванова

клуб

Знам и мога

Технологии

Предприемачество

4

Георги Михалев Георгиев

клуб

Компютърен клуб

Дигитална креативност

Дигиталните умения

5

Жулиета Нейчева Стойнева

клуб

Математиката лесна и интересна

Математика

Приложна математика

6

Биляна Стефкова Железова-Атанасова

клуб

Млад еколог

Екологично образование и здравословен начин на живот

Екология

7

Дарина Веселинова Василева – Тодорова

клуб

Родна реч

Технологии

Езиков свят

8

Иванна Георгиева Добрева

клуб

Сръчковци

Изкуства и култура

Приложни изкуства

9

Донка Стефанова Петкова

клуб

Творчество, креативност, знание и сила

Технологии

Техника и технологии