Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Включени услуги в „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“ Информация по предоставянето на услугите Образци на заявления по предоставянето на услугите
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища линк

WORD

PDF

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища линк
Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план прием линк
Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием линк
Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средното образование от обединените училища в ХI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием линк
Издаване на диплома за средно образование линк
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити линк
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити линк
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи линк

WORD

PDF

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация линк
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация линк

WORD

PDF

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)  линк

WORD

PDF

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование линк
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование линк

WORD

PDF

Издаване на служебни бележки за резултатите от положените изпити за проверка на способностите линк
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училище на чужда държава линк
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 година) линк

WORD

PDF