Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Прието с решение на Педагогическия съвет, протокол № 17 от 14.09.2023г. и утвърдено със заповед № РД 02-714 от 14.09.2023г. на директора на Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ 

 1. Обучението в училището се осъществява в дневна форма, полудневна организация на учебния ден. Училището е с едносменен режим на работа. Учениците от ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ се обучават само първа смяна.
 2. Училището е отворено в работните дни от 7,30 до 18,00 часа.
 3. Учебният ден за учениците започва в 8,00 часа и завършва съгласно седмичното разписание.
 4. Началото на учебния час се оповестява с два „звънеца“: първият – за учениците, а втория – за учителите. Краят на учебния час се оповестява също със „звънец“. Биенето на звънеца се извършва от определени от директора лица. Промени в графика на деня се правят само с разрешение на директора.
 5. Продължителността на учебните часове е 45 минути. Почивките между учебните часове траят 10 минути. Почивката след третия учебен час е с продължителност 35 минути.
 6. Продължителността на учебните часове по производствена и учебно-производствена плавателна практика е 60 минути с почивки, не по-малко от десет и не повече от тридесет минути.
 7. При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час може да бъде намалена до 20 минути със заповед на директора на училището.
 8. Часът на класа се провежда всяка седмица във всички класове, съгласно седмично разписание, утвърдено от директора и съгласувано от РЗИ – Варна.
 9. График за провеждане на учебните часове:
  1. 08,00 – 08,45
  2. 08,55 – 09,40
  3. 09,50 – 10,25
  4. 11,00 – 11,45
  5. 11,55 – 12,40
  6. 12,50 – 13,35
  7. 13,40 – 14,25
 10. График за провеждане на учебните часове по учебна практика, провеждани извън сградата на ВМГ:
  1. 07,30 – 08,15
  2. 08,15 – 09,00
  3. 09,00 – 09,45
  4. 09,55 – 10,40
  5. 10,40 – 11,25
  6. 11,35 – 12,20
  7. 12,20 – 13,00
 11. График за провеждане на учебните часове по производствена практика:
  1. 07,30 – 08,30
  2. 08,30 – 09,30
  3. 09,30 – 10,30
  4. 10,50 – 11,50
  5. 11,50 – 12,50
  6. 13,00 – 14,00
  7. 14,00 – 15,00
 12. Учебният час за спортни дейности се включва в седмичното разписание извън броя на учебните часове и се провежда на спортната база в училището.
 13. Факултативните часове, часовете за консултации и допълнително обучение, заниманията по интереси и се провеждат по график, утвърден от директора.
 14. Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях след решение на педагогическия съвет:
 • по учебна и производствена практика – не повече от три последователни учебни часа;
 • по разширена и допълнителна подготовка – не повече от два последователни учебни часа.
 1. Часовете за консултации на учителите са извън седмичното разписание по график, утвърден от директора.
 2. Учебната плавателна и учебно-производствената плавателна практика на учениците се провежда по график, утвърден от директора след съгласуване с началника на РУО – Варна.
 3. За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмично разписание на часовете при:
 • Разместване на часовете във връзка с провеждане на регионални и национални външни оценявания;
 • Разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;
 • Необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същи учебен предмет, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи, както и за организирано посещение на културни и научни институции и прояви.