Начало Самостоятелна форма

СЪОБЩЕНИЕ: Изпитите за ученици , записани в самостоятелна  форма на обучение за учебната 2019/2020 година започват от 29.05.2020год.

Учениците се допускат в сградата на гимназията само с лични предпазни средства – маска за лице и представена декларация, подписана от родител.

Декларация родители_СФО.pdf   Декларация ученик_СФО.pdf

ГРАФИК поправителна сесия месец август 2020 г. за ученици, записани в самостоятелна форма на обучение  през  2019/2020 година

Клас

Спец.

Учебен предмет

Дата/

Час

Стая

Комисия по оценяване

Квестори

 1.  

10

КММ

Устройство на кораба

03.08. 8.30ч

105

Д.Михова

А.Шойлева

Р.Миленкова

 1.  

9

КМ

Устройство на кораба

03.08. 8.30ч

105

Д.Михова

А.Шойлева

Р.Миленкова

 1.  

12

ЕОК

Учебна практика по специалността

04.08. 8.30ч

319

А.Георгиева

Н.Недялова

-

 1.  

10

 КМ

Електротехника и електроника

04.08. 8.30ч

105

А.Георгиева

Н.Недялова

Г.Драгнева

 1.  

10

КММ

Електротехника

04.08. 8.30ч

105

А.Георгиева

Н.Недялова

Г.Драгнева

 1.  

10

География и икономика

05.08. 8.30ч

105

Т.Стоянова

И.Маринов

Д.Демирова

 1.  

12

ЕОК

Проектиране на електрически уредби и устройства

05.08. 8.30ч

105

А.Георгиева

Н.Недялова

Д.Демирова

 1.  

10

КММ

Производствена практика - плавателна

06.08. 8.30ч

УР

К.Левков

В.Добрев

-

 1.  

10

Музика

07.08. 8.30ч

105

Т.Лефтерова

Д.Коритаров

Б.Станев

 1.  

10

Руски език

10.08. 8.30ч

105

Хр.Чакърова

Г. Драгнева

Б.Станев

 1.  

10

История и цивилизации

11.08. 8.30ч

105

Н.Полименова

И.Маринов

Хр.Чакърова

 

 1.  

10

Биология и здравно образование

12.08. 8.30ч

105

М.Барганска

Д.Кокорска

Н.Полименова

 

 1.  

10

Химия и опазване на околната среда

13.08. 8.30ч

105

В.Герчева

М.Барганска

Т.Крумова

 1.  

10

Български език и литература

14.08. 8.30ч

105

А.Пенева

Д.Тодорова

М.Барганска

 1.  

10

Философия

17.08. 8.30ч

105

Т.Крумова

А.Пенева

В.Герчева

 1.  

10

Математика

18.08. 8.30ч

105

М.Щерева

Ж.Стойнева

Д.Тодорова

 1.  

8

КМ

Английски език-разширено изучаване

19.08. 8.30ч

105

Д.Овале

Г.Драгнева

М.Щерева

 1.  

10

Техническа механика

19.08. 8.30ч

105

Е.Поповска

В.Добрев

Д.Овале

 1.  

10

РПП – Въведение в термодинамиката

20.08. 8.30ч

105

Е.Поповска

В.Добрев

Е.Желязкова

 1.  

10

РПП – Корабни спомагателни енергетични уредби

21.08. 8.30ч

105

Е.Поповска

В.Добрев

Е.Желязкова

 


1. Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 год. полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

2. Изпитите се провеждат в една редовна и и две поправителни сесии за учебната година.            

Редовната сесия  е в периода от 01.04.2020г. до 30.04.2020г.

· Първа поправителна сесия е в периода:

            - за ученици от VIII до XI клас – от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

- за ученици отXII клас – от 07.05.2020г. до 15.05.2020г.

· Втора поправителна сесия е в периода:

            - за ученици от VIII до XI клас – от 15.08.2020г. до 31.08.2020г.

            - за ученици отXII клас – от 01.08.2020г. до 15.08.2020г.

3. До явяване на изпит се подава заявление до две седмици преди началото на всяка изпитна сесия - редовна и поправителна.

4. До поправителна сесия се допускат ученици, които имат слаба оценка по всеки предмет, предвиден в учебния план за съответния клас или са подали заявление за явяване на изпит, но не са се явили.

5.Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ