Начало Иновативно училище

 

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Министерство на образованието и науката е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

Проектът ”Иновативни училища” е дългосрочен  с продължителност до 4 години. Училищата ще бъдат подкрепени да организират по нов или усъвършенстван начин организацията на обучение според своята специфика, така че да се ползват активно нови методи на преподаване и модерни технологии, да се подкрепя развитието на всеки ученик. Чрез въвеждане на иновативни методи на преподаване, техники и практики ще се подобри пряко качеството на обучение, като се изграждат допълнителни умения у учениците  за позитивна култура на общуване, учене, презентиране и анализ.

От учебната 2021/2022 г. Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ е включена в мрежата на иновативните училища.

Внедряването на иновативните модели на преподаване и учене в нестандартна образователна среда в учебния процес на учениците от VIII и IX клас, е предпоставка за въвеждане на практически, изследователски, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене. Създаденият екип от висококвалифицирани и мотивирани учители за прилагане на иновациите е от ключово значение за разчупване на традиционния модел на преподаване. Въведен е нов учебен предмет “ Основи на роботиката, 3D печат и мобилни технологии ” за учениците от VIII, IX и X клас. Включени са ученици от две паралелки специалност "Компютърна техника и технологии". Образователният модел е фокусиран върху усъвършенстване начина на организиране на обучението и образователната среда в училището чрез въвеждането на STEM-базирано обучение по роботика, 3D печат и мобилни технологии.

Обучението чрез използване на образователна роботика и приложения с добавена реалност ще развие аналитичните умения на учениците и ще провокира интереса им към програмирането. Въвеждане на STEM-базирано обучение (геймификация) в обучението - учене чрез игри, осигурява ангажираност на учениците, оптимален обем на учебно съдържание и учене чрез стимули. Чрез интегриране на дейностите по STEM в обучението на учениците се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Уменията, разработени чрез STEM им осигурява стабилна основа за успех, както в училище, така и при професионалната им реализация. Учениците развиват ключови умения като: творческо мислене; критичен анализ; работа в екип; инициатива; общуване.

1. РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

2. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

3. УЧЕБНА ПРОГРАМА

4. ЗАПОВЕД ЕКИП

5.Решение № 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година

 

STEM СЕДМИЦА ВЪВ ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ

От 26 – 29 април 2022 година в гимназията се проведе Stem седмица в която беше официално открит новия STEM център "FabLab: STEAM образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии" създаден и оборудван по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Бяха проведени дейности по НП „Иновации в действие“ с учениците от иновативните паралелки8д и 9д клас, специалност Компютърна техника и технологии. Те участваха в демонстрационни обучения на теми: „STEM в класната стая – Роботи за образованието Fable; 3D печат в училище и добавена и виртуална реалност“ с организирани уоркшопи - Steam работилница, в които показаха всички нови възможностите и технологии на новия STEM център „FabLab“.

Мисията на нашето училище е поддържане на високо качество и ефективност на образователния процес с помощта на висококвалифицирани учители и съвременни обучителни средства да обучим мотивирани и знаещи ученици.