Начало   Стипендии

СЪОБЩЕНИЕ: Подаване  на  документи за кандидатстване за стипендии от учениците след завършено основно образование – първи срок на учебната 2020/2021г.

Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си в канцеларията на гимназията, в срок до 21.10.2020 г. Заявления-декларация се получават от кабинет 318.

Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. Повтарят учебната година, независимо от тяхното социално положение, с изключение на повтарящи поради болест;

2. Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет по чл. 206, ал. 3 от ЗПУO, за срока на санкцията.


Условия за отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2020/2021 година

1.За постигнати образователни резултати на ученици с успех от 5.50 до 6.00 за учебната 2019/2020 г., получават стипендии от 15.09.2020 г. до 31.01.2021 г.

2.За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на ученици с успех от 4.50 до 5.49 за учебната  2019/2020 г. и с доход на член от семейството до 610,00 лв., за периода от м. април 2020 до м. септември 2020 г., получават стипендии от 15.09.2020 г. до 31.01.2021 г.

3.За ученици без родители или с един родител, получават стипендии от 15.09.2020 г. до 31.01.2021 г. За подпомагане на ученици с трайни увреждания, получават стипендии от 15.09.2020 г. до 31.01.2021 г.

4.За ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година с успех не по-малко  4.00 за 2019/2020 г., получават стипендии от 15.09.2020 г. до 31.01.2021 г.

Основен критерий: учениците да не са допуснали над 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.

ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ СТИПЕНДИАНТИ ДА ПРЕДСТАВЯТ БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПРЕВОД НА СТИПЕНДИЯТА

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ


Списък на отпуснатите стипендии за първи срок на учебната 2019/2020 г.

Списък на отпуснатите стипендии за първи срок на учебната 2019/2020 г.

Списък на отпуснатите стипендии за първи срок на учебната 2019/2020 г.


 

Списък на отпуснатите стипендии за втори срок на учебната 2019/2020 г.