Начало Проекти ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

EUOP_Sciense
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Училищни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка?
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене?
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области?
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища?
  5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация?
  6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците?
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Продължителност на проекта – до 31 октомври 2018 г.

Платформа на проекта “Твоят час” – виж тук

Зявление

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

Дейности финансирани по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Дейност / Име  2017/2018 Тип занимание Брой ученици Ръководител  2017/2018
1 Варна през обектив Занимание по интереси 16 Недялка Димчева Митева
2 Всичко е история Обучителни затруднения 10 Наталия Сергеева Полименова 
3 Географията в моя свят Обучителни затруднения 10 Таня Петрова Стоянова
4 И аз владея български! Обучителни затруднения 10 Димитър Колев Кунев
5 Капитан Георги Георгиев Занимание по интереси 22 Бранимир Цветанов Тодоров
6 Компютърен клуб Занимание по интереси 14 Златинка Георгиева Вангелова
7 Компютърна лаборатория Занимание по интереси 15 Ивилина Стоянова Кьосева
8 Левиатан Занимание по интереси 22 Митко Василев Методиев
9 Любима математика Обучителни затруднения 10 Жулиета Нейчева Стойнева
10 Математиката е интересна Обучителни затруднения 10 Марияна Тинчева Щерева 
11 Математиката – стъпка по стъпка Обучителни затруднения 10 Румяна Светлозарова Тодорова 
12 Млад техник Занимание по интереси 14 Юлияна Тодорова Георгиева 
13 Модерно е да си грамотен Обучителни затруднения 10 Антоанета Иванова Пенева 
14 Ние можем Обучителни затруднения 10 Таня Симеонова Крумова 
15 Приложна механика Обучителни затруднения 10 Елена Петрова Поповска 
16 Работилница за изкуства Занимание по интереси 14 Александрина Лазарова Георгиева 
17 Реален английски за реален успех Обучителни затруднения 10 Диана Асенова Овале 
18 Родна реч Обучителни затруднения 10 Дарина Веселинова Василева-Тодорова 
19 Спортист Занимание по интереси 20 Койчо Белчев Койчев 
20 Тайните на техническото чертане и механиката Занимание по интереси 15 Анелия Александрова Шойлева 
21 Училищно радио Занимание по интереси 15 Румяна Иванова Ганчовска