Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ е една от 28 – те професионални гимназии в страната и единствена в област Варна, определена за Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, след комплексна оценка на професионалните гимназии в България. Статутът на център за високи постижения в професионалното образование ще осигури на училището финансиране до 3 462 857 лева с ДДС по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Определянето на професионалната гимназия за Център за високи постижения в професионалното образование и обучение е инвестиция на Министерство на образованието и науката за постигане на по-високо равнище на образование и е отговорност и мотивация за училищния екип да превърне гимназията в привлекателен център за обучение и да отговори на съвременните изисквания за качество.

С реализирането на проектното предложение ще осигурим условия за повишаването на качеството на професионалното образование по изучаваните в училището професии и специалности. За създаване по-привлекателни условия за обучение ще бъдат осъществени дейности за ремонт и обновяване на учебните помещения на първи, трети и четвърти етаж и оборудването им в съответствие с най-високите технологични изисквания. Ще бъдат извършени дейности по ремонт и реконструкция на съществуващата фитнес зала с цел превръщането и в модерен учебно-тренажорен комплекс за обучение по морски специалности, в който ще бъдат разположени навигационен и машинен симулатор. Ще бъдат създадени мотивиращи условия за модерно и иновативно образование в отговор на изискванията на пазара на труда и прилагане на иновативни методи на преподаване и проектно-базирано обучение. С реализирането на проекта ще се подобри пригодността за заетост на завършилите професионално образование ученици, чрез подобряване на практическите им умения. Чрез цялостни интериорни решения и съвременно високотехнологично оборудване и обзавеждане в училището ще се създадат условия за експериментална работа за прилагане на теоретичните знания в реална среда, ще бъдат осигурени мотивиращи технологии за учене чрез правене, за развитие на предприемачески проекти със социална, дигитална, зелена, технологична, научно-изследователска, приложна, културна и творческа насоченост. Съвременното високотехнологично оборудване, което ще бъде осигурено ще обезпечи иновативно и интерактивно обучение по професионална подготовка и е съобразено с нуждите и интересите на учениците в първи и втори гимназиален етап.

Осигуряването на условия за качествено образование ще се реализира чрез комплекс от мерки за модернизация и обновяване на образователната среда и осигуряване на съвременно обзавеждане и високотехнологично оборудване с цел превръщане на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ в образователна институция с модерна, благоприятна и приобщаваща среда, която осигурява условия за подобряване на образователните резултати на учениците и мотивацията им за учене. Изпълнението на процедурата ще съдейства за повишаване на качеството и приложимостта на образованието, за ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот, осмислено през дигиталната трансформация, компетентностите, иновациите и устойчивото развитие. Ще се подпомогне формирането на функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот. Училището ще се превърне в Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, който ще осигури комплексна интердисциплинарна учебна среда за подготовка на кадри, приоритетни за развитието на морския бизнес и другите икономически сектори в Североизточен район па планиране.

С предложението за закупуване на симулатори, тренажори и оборудване за електрически и компютърни лаборатории ще осигурим модерни условия за обучение по търсени от пазара на труда професии и иновации създаващи възможности за бърз преход към пазара на труда и за социално включване. Обучението на симулатори позволяват на учениците да придобият практически опит в контролирана среда, подготвяйки ги за предизвикателствата в реалния свят. Чрез цялостни интериорни решения и съвременно високотехнологично оборудване и обзавеждане, в гимназията ще се създадат условия за експериментална работа за прилагане на теоретичните знания в реална среда, ще бъдат осигурени мотивиращи технологии за учене чрез правене, за развитие на предприемачески проекти със социална, дигитална, зелена, технологична, научно-изследователска, приложна, културна и творческа насоченост. На повече от 500 ученици от VІІІ до ХІІ клас ще бъде осигурен достъп до качествено образование. Съвременното технологично оборудване, което ще бъде внедрено в центъра за ЦВП в ПОО ще обезпечи иновативно и интерактивно обучение съобразено с нуждите и интересите на учениците в първи и втори гимназиален етап. Планираното оборудване и обзавеждане на Центъра за върхови постижения в професионалното образование е в съответствие с професионалните направления на всички специалности изучавани в Варненски морска гимназия. Те дават възможност на учениците да придобият практическите умения, знания и опит, необходими, за да се отличат в съответните им области, както е посочено в Списъка на професиите в ПОО. Като инвестира в тези ресурси, училището демонстрира ангажимента си да предоставя на учениците професионално образование на високо ниво, което отговаря на индустриалните стандарти и ги подготвя за успешна кариера.