Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

+35952370437

Резюме на проекта

Образование за утрешния ден https://oud.mon.bg

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Информация за проекта

През настоящата учебна 2019/ 2020 година Професионална гимназия по хранителни технологии и техника осъществява дейности по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Проект „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност от 104 959 178,01 лева и с продължителност 36 месеца, считано от 15.10.2019 г.

Цели на проекта

Специфичните цели на проекта са:

 1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
 4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
 5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
 7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България.

Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Целевите групи по проекта са:

 1. Деца и ученици;
 2. Учители;
 3. Директори;
 4. Други педагогически специалисти;
 5. Родители.

Дейности по проекта:

 1. Дейност 1 “Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти,

педагогически кадри, ученици и родители”.

 1. Дейност 2 “Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания,

аутисти, ДЦП и др.)”.

 1. Дейност 3 “Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.- директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само”.

3.1. Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес;

3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се”;

3.3. Обучения на учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.;

3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез

съвременни ИКТ.

 1. Дейност 4 “Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др”. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.
 2. Дейност 5 “Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.)”.
 3. Дейност 6 “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови

дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)”.

7. Дейност 7 “Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др”.

Специфики на проекта

ВМГ “Св. Н. Чудотворец” участва по Дейност 6 “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)”.

Целите на клуба са да се изградят знания и умения за създаване на дигитално съдържание и да се насърчи използването на облачни технологии за повишаване качеството на учене през целия живот.

Учениците развиват знания и умения за работа в дигитално общество. Повишаване качеството на образованието, за по-добра дигитална подготовка за учениците, с цел по-бърза и лесна реализация на пазара на труда.

Ангажиментът на учениците е за създаване на дигитално съдържание по различни теми с приложения на облачните технологии.

Дейности по проекта

Клуб „Dreamlabs”, с ръководител Ивилина Кьосева, формира дигитална грамотност у учениците, изгради знания и умения за създаване на дигитално съдържание, спомогна за придобиване знания за информационна сигурност.  Тяхната дигитална креативност бе провокирана от работата изцяло в електронна среда, но това само подобри качеството на тяхната работа.