Начало Самостоятелна форма

График за провеждане на изпити за ученици самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 г.

Клас Спец Предмет  Начин на изучаване Дата
11 всички спец Български език и литература ЗП 1.4.2020
10 КММ  Български език и литература ООП 1.4.2020
10 КММ  Английски език ООП 2.4.2020
11 ЕПФ-след 7кл Английски език (ІЧЕ)  ЗП 2.4.2020
11 КММ - Монтьор Английски език (ІЧЕ)  ЗП 2.4.2020
11 всички спец Физическо възпитание и спорт 3.4.2020
10 КММ  Физическо възпитание и спорт ООП 3.4.2020
10 КММ  История и цивилизации ООП 6.4.2020
11 всички спец История и цивилизация ЗП 6.4.2020
11 всички спец Математика ЗП 7.4.2020
10 КММ  Математика ООП 7.4.2020
11 всички спец Философия ЗП 8.4.2020
10 КММ  Философия ООП 8.4.2020
10 КММ  Биология и здравно образование ООП 9.4.2020
11 всички спец Български език и литература ЗИП 9.4.2020
10 КММ  География и икономика ООП 10.4.2020
11 КММ - Монтьор Заваряване ЗПП 10.4.2020
11 ЕПФ-след 7кл Складово дело ЗП 10.4.2020
11 КММ - Монтьор Корабни двигатели с вътрешно горене ЗИП 13.4.2020
11 ЕПФ-след 7кл Предприемачество ЗП 13.4.2020
10 КММ  Химия и опазване на околната среда ООП 13.4.2020
11 ЕПФ-след 7кл Експлоатация на пристанищата и флота ЗП 14.4.2020
11 КММ - Монтьор Технология на кораборемонта ЗПП 14.4.2020
10 КММ  Физика и астрономия ООП 14.4.2020
10 КММ  Производствена практика - плавателна СПП 15.4.2020
11 КММ - Монтьор Учебна практика - по заваряване ЗПП /УчПр 15.4.2020
11 ЕПФ-след 7кл Учебна практика - складова ЗП 15.4.2020
11 КММ - Монтьор Корабни двигатели с вътрешно горене ЗПП 21.4.2020
11 ЕПФ-след 7кл Механизация на пристанищата ЗП 21.4.2020
10 КММ  Руски език ООП 21.4.2020
11 ЕПФ-след 7кл Експлоатация на пристанищата и флота ЗИП 22.4.2020
11 КММ - Монтьор Корабни парни котли и турбини ЗПП 22.4.2020
10 КММ  Техническа механика ОтПП 22.4.2020
10 КММ  Въведение в термодинамиката РПП 23.4.2020
11 всички спец Здравословни и безопасни условия на труд ЗПП 23.4.2020
10 КММ  Електротехника ОтПП 24.4.2020
11 КММ - Монтьор Електротехника и електроника ЗПП 24.4.2020
11 ЕПФ-след 7кл Икономика на пристанищата и флота ЗП 24.4.2020
10 КММ  Икономика ОбПП 27.4.2020
11 КММ - Монтьор Корабни системи и устройства ЗИП 27.4.2020
11 ЕПФ-след 7кл Производствена практика ЗП 27.4.2020
10 КММ  Изобразително изкуство ООП 28.4.2020
11 КММ - Монтьор Корабни системи и устройства ЗПП 28.4.2020
10 КММ  Корабни спомагателни енергетични уредби РПП 29.4.2020
11 КММ - Монтьор Производствена практика ЗПП /практ 29.4.2020
10 КММ  Корабни спомагателни механизми СПП 30.4.2020
11 КММ - Монтьор Учебна практика - по специалността ЗПП /УчПр 30.4.2020
10 КММ  Информационни технологии ООП 4.5.2020
10 КММ  Музика ООП 5.5.2020
10 КММ  Устройство на кораба СПП 7.5.2020

1. Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 год. полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

2. Изпитите се провеждат в една редовна и и две поправителни сесии за учебната година.            

Редовната сесия  е в периода от 01.04.2020г. до 30.04.2020г.

· Първа поправителна сесия е в периода:

            - за ученици от VIII до XI клас – от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

- за ученици отXII клас – от 07.05.2020г. до 15.05.2020г.

· Втора поправителна сесия е в периода:

            - за ученици от VIII до XI клас – от 15.08.2020г. до 31.08.2020г.

            - за ученици отXII клас – от 01.08.2020г. до 15.08.2020г.

3. До явяване на изпит се подава заявление до две седмици преди началото на всяка изпитна сесия - редовна и поправителна.

4. До поправителна сесия се допускат ученици, които имат слаба оценка по всеки предмет, предвиден в учебния план за съответния клас или са подали заявление за явяване на изпит, но не са се явили.

5.Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации