Начало   Стипендии

НОВО: Подаване  на  документи за кандидатстване за стипендии на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование - ПЪРВИ СРОК на учебната 2018/2019 г.

1. Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си в канцеларията на гимназията, в срок до 23.10.2018 г.

2. Заявления-декларация се получават от кабинет 318

3. Учениците нямат право на стипендия, когато:

- Повтарят учебната година, независимо от тяхното социално положение, с изключение на повтарящи поради болест;

- Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет  по чл. 206, ал. 3 от ЗПУO, за срока на санкцията;


УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

1. За постигнати образователни резултати на ученици с успех от 5,50 до 6,00  считано от 15.09.2018г. до 31.01.2019 г.

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането наученици с успех от 4,50 до 5,49 и с доход на член от семейството до 510 лв., за периода от м. април 2018г.  до м. септември 2018г., считано от 15.09.2018г. до 31.01.2019 г.

3. За ученици без родители или с един родител, считано от 15.09.2018г. до 31.01.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ


Списък на отпуснатите стипендии за първи срок на учебната 2018/2019 г.